Më shumë GO2, më shumë ajër i pastër
Written by Administrator
PDF Print E-mail

‘Më shumë GO2, më shumë ajër i pastër’ është projekt i financuar nga programi Senior-A, koordinuar nga Qendra Rajonale mjedisore në Shqipëri (REC-Albania), si pjesë e granteve operacionale, duke ndihmuar në krijimin e një profili më të qartë të organizatës dhe forcimin e pozitës së saj në komunitet. Përmes këtij projekti janë realizuar mjaft aktivitete me tematikë pro-mjedisore të cilat kanë ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve humane të organizatës, rritjen e vizibilitetit, krijimin e materialeve informuese, etj.

 

QËLLIMI I GO2ALBANIA

Nxitja e lëvizjes aktive, të pastër, të shëndetshme dhe efiçiente në qytetet dhe rajonet e Shqipërisë.

GO2 Services

• Bicycle and walking policy audit
• Consult about cycle policy and cycle network development, cycle plans
• Consult about pedestrian policy and cycle network development, cycle plans
• Designs cycle and pedestrian facilities
• User satisfaction surveys

GO2 Team

Kontakto me ne

Rr.Gjergj Fishta, Nd.60, H.3, Ap.27, 1023, Tiranë
Rr.Marin Barleti, Pall.167, Shkodër

Tel: +355 69 67 28 877
Email: contact@go2albania.org
Website: www.go2albania.org